Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Przed rozpoczęciem użytkowania jakiegokolwiek budynku, na którego budowę wymagane było pozwolenie musimy do nadzoru budowlanego złożyć zawiadomienie o ukończeniu budowy. Wówczas to wykonywana jest dokumentacja geodezyjna, która uwzględnia zaistniałe zmiany. Jak to zrobić i jakie dokumenty będą nam potrzebne?

Zgłoszenie do nadzoru budowlanego

Aby złożyć zawiadomienie o ukończeniu budowy należy udać się do nadzoru budowlanego i złożyć je wraz z stosownymi dokumentami. Należą do nich:

  • oryginał dziennika budowy,
  • oświadczenie kierownika budowy co do zgodności postawienia obiektu budowlanego zgodnie z projektem i decyzją na budowę oraz doprowadzeniu terenu budowy do właściwego porządku i stanu (w przypadku, gdy podczas budowy używano sąsiedniej nieruchomości, czy drogi),
  • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych (kiedy jest wymagane),
  • sporządzone protokoły badań oraz sprawdzeń,
  • potwierdzenie odbiory wykonanych w trakcie budowy przyłączy,
  • kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Dodatkowym dokumentem, który należy dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy jest również inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po zakończeniu budowy, by móc korzystać z budynku, czy to mieszkalnego,
czy użytkowego musimy wykonać inwentaryzację powykonawczą. Na czym ona polega? Jest to zgromadzenie aktualnych danych działki poprzez wykonanie należnych pomiarów geodezyjnych. Dane te zbierane są przez geodetów w trakcie wykonywania pomiarów biorąc pod uwagę przestrzenne rozmieszczenie wszystkich elementów zagospodarowania nieruchomości budowlanej.

Inwentaryzację powykonawczą firmy geodezyjne wykonują również na zgłoszenie przez zainteresowaną stronę podmiotu, bądź gdy projekt danego budynku zakłada na pojawienie się potencjalnych przemieszczeń, czy odkształceń.

Celem inwentaryzacji jest więc zarejestrowanie wszelkich zmian jakie zaszły od rozpoczęcia budowy do jej zakończenia oraz tego czy są one zgodne z projektem budowlanym.

Dokumentacja powykonawcza

Na podstawie zebranych pomiarów geodeci sporządzają dokumentację geodezyjno-kartograficzną, a także operat geodezyjny.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna musi obowiązkowo zawierać dane o wniesionych zmianach, które należy nanieść na mapę zasadniczą. W przypadku inwentaryzacji przyłączy wymagane jest załączenie informacji co do zgodności ich instalacji z projektem.

Operat geodezyjny z kolei obejmuje całą dokumentację geodezyjną, która to sporządzaną była na określonych etapach budowy. Do etapów tych zalicza się również prace przygotowawcze na placu budowy, np. tyczenie.

Po wykonaniu inwentaryzacji geodeta zobowiązany jest do przekazania kopii mapy kierownikowi budowy. Oryginały dokumentacji dostarcza się do wydziału dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Na ich podstawie zostaną aktualizowane informacje mieszczące się w ewidencji gruntów i budynków oraz w ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Kopie powstałej mapy i dokumentów otrzymuje również osoba, która jest właścicielem wybudowanego budynku.