Pomiary geodezyjne pod budowę domu

Do budowy wymarzonego i upragnionego domu potrzebna jest nie tylko działka, na której dom będzie stać i materiały budowlane. Niezbędne jest również pozwolenie na budowę. Gdy je uzyskamy obligatoryjne staje się wytyczenie budynku w terenie przez specjalistę – geodetę.

Wytyczenia

Wytyczenia budynku muszą być wykonane zgodnie z projektem zagospodarowania działki. By budowa mogła się rozpocząć, ekipa budowlana musi posiadać dokładne wytyczne, gdzie rozpocząć pracę, chodzi tu o przygotowanie wykopów pod fundamenty naszego budynku.

Dom można wytyczyć za pomocą wbitych w ziemię palików, które umieszcza się w rogach realizowanego budynku. Prawidłowe dokonanie wytyczenia geodeta potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Gdy wykop pod fundamenty jest już gotowy kolejnym krokiem jest wytyczenie ław fundamentowych. W tej części geodeta wyznacza punkty wysokościowe, które określają poziom posadowienia ław i posadzki parteru naszego domu. Pomiary wykonywane na terenie budowy geodeta wpisuje do dziennika budowy.

Podstawa to fundamenty

Fundamenty muszą posiadać określoną w projekcie głębokość, szerokość, wysokość. Nie bez znaczenia jest również zachowanie poziomu ich wykonania. Etap wykonania fundamentów również wpisywany jest do dziennika budowy, a ich odpowiednie wykonanie potwierdza kierownik budowy. Kierownikiem budowy może być osoba posiadająca wykonawcze uprawnienia budowlane.

Linia zabudowy

Po zakończeniu etapu wykonywania fundamentów kolej na linię zabudowy ścian. Musi być ona również wykonana zgodnie z dokumentacją projektową. Gdy linia zostanie już wytyczona do pracy przystępują murarze i wznosić ściany budynku.

Inwentaryzacja powykonawcza

Po ukończeniu budowy również wykonuje się pomiary geodezyjne. Inwentaryzacja służy do zarejestrowania zmian a także sprawdzić czy wykonanie budynku oraz przyłączy do niego jest zgodne z projektem. Pomiary te nakłada się na mapy zasobu geodezyjnego. Sporządza się również stosowne mapy potrzebne do przekazania budynku do użytku.

Urządzenia geodezyjne

Pomiary geodezyjne pod budowę wykonuje się za pomocą niwelatora oraz teodolitu. Niwelator służy do pomiaru wysokości różnić pomiędzy punktami znajdującymi się w terenie z zastosowaniem łat geodezyjnych ustawionych na pikietach. Odczytana w ten sposób różnica określa różnicę wysokości pomiędzy danymi punktami terenowymi. Wyróżnia się niwelatory libellowe, automatyczne, laserowe oraz cyfrowe.

Teodolit służy z kolei do wykonywania pomiarów kątów poziomych oraz pionowych. Pomiary mogą być wykonywane przez teodolity optyczne, bądź elektroniczne, gdzie odczyt wykonywany jest automatycznie.

Budowa domu jest złożona i skomplikowana od samego początku. Jednakże jeśli posiada się doświadczonego i wykwalifikowanego geodetę nic nie jest straszne. Dobry fachowiec jest szczególnie ważny, gdy od niego zależy dokładność pomiarów oraz kompletność niezbędnej dokumentacji, bez której nie będziemy mogli zamieszkać domu, czy użytkować budynku.