Mapy geodezyjne i ich rodzaje

W XXI wieku, gdzie rozwój technologii i techniki jest ogromny wydawałby się mogło, iż mapy (te papierowe) nie będą już nam potrzebne. Nic bardziej mylnego. Mapy są bardzo potrzebne, najczęściej przy realizacji projektu budowy, czy budowy domu. Przedstawiamy poniżej genezę powstania mapy i jej rodzaje występujące w nauce jaką jest geodezja.

Co to jest mapa?

Od zarania dziejów człowiek próbował narysować i utrwalić przestrzeń, które go otaczała. W ten sposób powstały pierwsze mapy, fragmenty powierzchni naszego globu. Jak dotąd większość map występowała w formie papierowej, jednak coraz więcej powstaje map elektronicznych, cyfrowych.

Mapy możemy podzielić ze względu na temat, który obejmują, np. dane zagadnienie, czy skalę jaką zastosowano podczas sporządzania mapy: mapy wielkoskalowe, małoskalowe, średnioskalowe. Wśród rodzajów map wyróżniamy także mapy geodezyjne. Odgrywają one bardzo ważną rolę podczas budowania wszelkich nieruchomości.

Rodzaje map geodezyjnych

Posiadanie mapy wykonanej przez geodetę jest wymagane w sytuacji, gdy staramy się o nabycie nieruchomości, jej podział, czy zabudowę. Powstaje ona w wyniku prowadzonych pomiarów przez firmy geodezyjne.

Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje map geodezyjnych: mapa zasadnicza, mapa do celów projektowych oraz mapa inwentaryzacyjna. Mapa zasadnicza, jak sama nazwa wskazuje, jest mapą podstawową stosowaną w geodezji. Przedstawia ona granice działek, a także media, które znajdują się na jej terenie.

Mapa przeznaczona do celów projektowych stanowi podstawę do stworzenia projektu zagospodarowania działki. Jeśli nie będziemy posiadać tej mapy nie uzyskamy pozwolenia na budowę i tym samym nie będziemy mogli wykonać projektu budowlanego.

W sytuacji, gdy uda nam się z sukcesem wybudować dom, geodeta musi wykonać tak zwaną mapę inwentaryzacyjną. Przedstawia ona rezultaty wykonanych prac budowlanych i zmiany na danej nieruchomości.

Wśród map geodezyjnych wyróżnia się także mapy podziałowe oraz mapy do celów prawnych. Mapy podziałowe sporządzane są przy wydzielaniu mniejszych działek w jednej większej działki. Mapy do celów prawnych wykonuje się na potrzeby prawne – do dokonania czynności prawnych, np. założenia księgi wieczystej.

Zadania kartografa

Rysowaniem map zajmuje się kartograf. Jego zadaniem jest przygotowanie graficznego oraz opisowego projektu map, bądź planów przestrzennych. Na podstawie ich projektów powstają drukowane wersje map oraz planów. Kartograf odpowiedzialny jest za stworzenie warstw mapy, ale również za makiety nazewniczej, legendy oraz rozmieszczenie poszczególnych znaków.